ข้อมูลประวัติ

      พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2491 อายุ 70 ปี เกิดที่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นบุตร นายศรีไว - นางทองคำ วิทิตานนท์ บิดามารดา เสียชีวิตแล้ว

      อาชีพ ข้าราชการบำนาญและประกอบอาชีพส่วนตัว ทำธุรกิจสถานีบริการจำหน่ายแก๊สรถยนต์ LPG กิจการหอพัก กิจการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
      ปัจจุบัน ยังทำงานให้ทางราชการ และ ช่วยเหลืองานสังคม อาทิ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ-มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ , ที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ที่ปรึกษาสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 , อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค 5 , ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 , อาจารย์บรรยายที่วิทยาลัยตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตรวจงานวิชาการให้กับข้าราชการตำรวจ ที่ขอเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

การศึกษา / อบรมเพิ่มเติม

        รัฐประศาสน์ศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
        รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        ประกาศนียบัตร หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 32
        สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษรุ่นที่ 13 จากศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดฯ และ หน่วยปราบปรามยาเสพติดให้โทษ สหรัฐอเมริกา DEA
        สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17
        สำเร็จหลักสูตรนักบริหารงานคอมพิวเตอร์จาก NIDA
        สำเร็จหลักสูตรการอบรมการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามยาเสพติดจาก UNDCP
        สำเร็จหลักสูตรการสัมมนาปฏิบัติการยุทธวิธี จากวิทยาลัยความปลอดภัยสาธารณะ (The Fairfax County, Virginia Public Safety Academy ) สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534
        สำเร็จหลักสูตรการอบรมการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามยาเสพติด (National Drug Law Enforcement Training Workshop By UNDCP Regional Centre for East Asia) เมื่อวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2542
       สำเร็จหลักสูตร ‘Legislation and Intratives to Address Organized and Transnational Crime’ จาก International Law Enforcement Academy Bangkok, Thailand เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2542
        สำเร็จหลักสูตรสำเร็จหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีเด็กถูกข่มเหงรังแกจาก (The Investigation of Child Exploitation and Abuse) จาก North Tumbria Police เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม 2543
       สำเร็จหลักสูตรการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการก่อการร้าย-อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Executive Seminar on Cyber Terrorism) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2546
        สำเร็จหลักสูตรการอบรมการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามยาเสพติดจาก UNDCP

ประสบการณ์ / ตำแหน่งหน้าที่

ประวัติการทำงาน

      ผบ.หมวดโจมตี ตชด.จว.น่าน , หน.ผ.1 บก.ตชด.ภาค 3, สวป.สภ.อ.เมืองพะเยา, สวส.สภ.อ.เมืองเชียงใหม่ , สวญ.สภ.อ.จอมทอง , สวญ.สภ.อ.ฮอด จว.เชียงใหม่ , รอง ผกก.สส.บช.ภ.3 , ผกก.กพ.บก.อก.บช.ภ.3 , ผกก.1 บก.อก.ภ.5 , รอง ผบก.อก.ภ.5 , ผบก.ภ.จว.พะเยา , ผบก.ภ.จว.เชียงราย , ผู้ช่วย ผบช.ภ.5 , รอง ผบช.ภ.5 , ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร. , จตร.(สบ8) และ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4

ประสบการณ์งานวิชาการ/งานเขียน/งานวิจัย
      รวบรวมหนังสือ ตำรา คำบรรยาย อาทิ คู่มือ จ.ส.ต. และ ด.ต.เตรียมสอบเป็น ร.ต.ต . , แนะแนวสอบเป็น ร.ต.ต. , การสอบสวนคดีวินัยฯ , คำอธิบาย พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2521 , การสืบสวนสอบสวน ตรวจค้นจับกุม , หนังสือรวมประมวลกฎหมายที่มีโทษทางอาญา, การสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด, การสอบสวนคดีฟอกเงิน ฯลฯ
      งานศึกษาวิจัย อาทิ การป้องกันอาชญากรรมกับการบริการสาธารณะ , การใช้มาตรการทางกฎหมายกับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ , ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามยาเสพติด, ความพึงพอใจของประชานที่มีต่อการทำงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.เชียงราย ฯลฯ

งานทำหน้าที่อาจารย์ / ผู้บรรยาย
      เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ การบริหารงาน กฎหมาย เกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวน และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานยาเสพติด งานชุมชนสัมพันธ์ ให้กับ ข้าราชการตำรวจ ในหลักสูตร นายสิบตำรวจ , หลักสูตรสารวัตร , ฝ่ายอำนวยการ, หลักสูตรผู้กำกับการ , หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง , หลักสูตรอบรมเป็นนายตำรวจ , หลักสูตรสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด , หลักสูตรมวลชนสัมพันธ์
      และทำหน้าที่วิทยากร อาจารย์ ให้กับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ นิด้า มหาวิทยาชัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงาน ป.ป.ง. กรมป่าไม้ กรมสรรพสามิต กรมอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ บรรยายในหลักสูตร นายสิบตำรวจ , หลักสูตรสารวัตร , ฝ่ายอำนวยการ, หลักสูตรผู้กำกับการ , หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง , หลักสูตรอบรมเป็นนายตำรวจ , หลักสูตรสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด , หลักสูตรมวลชนสัมพันธ์, โรงเรียนเสธนาธิการทหารอากาศ , โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส , สำนักงาน ป.ป.ส.
      ได้ร่วมเปิดการสอนวิชา การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา และเคยเป็นอาจารย์ประจำ ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มีความรู้ ประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคล และเชี่ยวชาญงาน ด้านกฎหมาย ด้าน การศึกษา กล่าวคือ
      ด้านการบริหารการจัดการและการบริหารงานบุคคล เคยเป็นผู้ปฏิบัติงาน จนถึงระดับผู้บริหารองค์กร ตั้งแต่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ระดับแผนกงาน สถานีตำรวจ กองกำกับการ กองบังคับการ จนถึงเป็นผู้บริหารระดับกองบัญชาการ ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาในความปกครอง ถึง 30,000 กว่าคน ช่วงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จว.เชียงราย สามารถนำหน่วย จนได้รับรางวัลปราบปรามยาเสพติด ระดับดีเยี่ยม และได้รับเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรม จว.เชียงราย “มีผลงานดีเด่นสาขาพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน” พร้อมจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาล มีหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก
      ด้านกฎหมาย มีประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมาย งานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาทั่วไปและงานคดียาเสพติด ผ่านงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มีผลงานดีเด่นด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติดประจักษ์จนได้รับรางวัลทั้งในและนอกประเทศ เคยปะทะต่อสู้กับคนร้ายและขบวนการยาเสพติด ถึง 4 ครั้ง ได้รับเงินเพิ่มปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ป.ผ.
      ด้านการศึกษา มีความรู้ความสามารถจนสามารถทำหน้าที่ครู อาจารย์ ผู้บรรยายให้ความรู้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นเวลานานกว่า 30 ปีและยังทำหน้าที่บรรยายจนถึงปัจจุบัน ทั้งเคยรวบรวมหนังสือ ตำรา และรวบรวมตำรากฎหมาย อาทิ การสืบสวนสอบสวน คู่มือในการปฎิบัติงาน ทั้งการงานบริหารงานบุคคล การบริหารงานสมัยใหม่
      ผ่านงานทั้งด้านบริหารงานบุคคล และบริหารองค์กร ผ่านการบริหารงานบุคคลระดับขนาดใหญ่ เคยปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในสังกัดระดับกองบังคับการ กองบัญชาการ ที่มีจำนวนปกครองบับคับบัญชากว่าหนึ่งหมื่นนาย เคยบริหารงานจนได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง ทั้งสาขาบริหารงานบุคคลและบริหารองค์การ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เป็นอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติด มาจนถึงปัจจุบัน

โล่ รางวัลที่ได้รับ เป็นเกียรติประวัติ

2525
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำรวจภูธรภูธร ภาค 5 เป็นผู้วางแผนอำนวยการและดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้ยุทธศาสตร์การปราบปรามยาเสพติด คือ “การสืบสวน ตรวจค้น จับกุม สอบสวน ขยายผล ทำลายเครือข่าย และยึดทรัพย์” จนทำให้ตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับโล่รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นโล่รางวัลดีเยี่ยม ซึ่งเป็นองค์กรเดียวที่ได้รับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม อันดับ 1 จาก ป.ป.ส.

2528
โล่จากนายอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ “ประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม”

2529
โล่จากชมรมผู้ใหญ่บ้าน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ “นักพัฒนาและการบริหารงานดีเด่น”

2530
ได้รับรางวัลการประกวดสถานีตำรวจ ทั้ง 18 จว.ภาคเหนือ จาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 / โล่รางวัล “นายตำรวจประชาสัมพันธ์ดีเด่น” / โล่รางวัล “หัวหน้าหน่วยงานที่มีตำรวจวินัยดีเยี่ยม” / ประกาศเกียรติคุณชมเชย “การจัดสำนักงานเรียบร้อย”

2532
โล่จากสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ “การให้บริการประชาสัมพันธ์และ การพัฒนาดีเยี่ยม” / โล่จากสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ “ผู้อุทิศตนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่วงการท่องเที่ยว”

2534
ประกาศเกียรติคุณดีเยี่ยมจากหน่วยปราบปรามยาเสพติด จากสหรัฐอเมริกา D.E.A. “ในฐานะสืบสวนจับกุมยาเสพติดดีเด่น” / ประกาศเกียรติคุณตำรวจดีเด่นจาก ผบช.ภ.3 “ในฐานะปฏิบัติงานดีเด่น”

2541
ประกาศชมเชยร่วมกับกรรมการวางแผน การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์เป็นผลสำเร็จ

2542
ประกาศเกียรติคุณจาก ผบช.ภ.5 “ในฐานะวิทยากร ชุดชุมชนสัมพันธ์ ดีเด่น”

2543
ประกาศชมเชยจากแม่ทัพภาคที่ 3 “ในฐานะสนับสนุนและดำเนินการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น” / หนังสือชมเชยจากเลขาธิการ ป.ป.ส. “ ในฐานะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน การป้องกันปราบปรามยาเสพติดจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ” / ประกาศเกียรติคุณจาก ผบ.ตร.”ปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดดีเด่น”

2544
ได้รับโล่เกียรติยศปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จาก ฯพณ ฯ นายกรัฐมนตรี

2545
ได้รับเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรม จว.เชียงราย “มีผลงานดีเด่นสาขาพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน และจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาล”

2546
ได้รับประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารราชการดีเด่นจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ได้รับโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติ “นักรบพลังแผ่นดิน” จากฯพณฯนายกรัฐมนตรี / ได้รับโล่ “องค์กรยอดเยี่ยมด้านการปราบปรามยาเสพติด อันดับ 1” ในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จาก นายกฯรัฐมนตรี

2549
ได้รับโล่เกียรติคุณ “นักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์ดีเด่น” จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ได้รับโล่ “บุคคลยอดเยี่ยมสาขาดำเนินงานนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดได้ผลดียิ่ง” พร้อมรางวัลเงินสด 100,000. บาท จาก นายกฯรัฐมนตรี

2556
กองบัญชาศึกษา ประกาศยกย่องมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้ ในฐานะ ผู้เสียสละ อุทิศกาย กำลังใจ ประสิทธิประศาสตร์ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและมีสิทธิประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ

2558
ในวาระเฉลิมฉลองการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 50 ปี สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติให้ยกย่องให้เป็น 1 ใน 50 ของศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้รับการประกาศชื่อในหอเกียรติยศ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 50 ปี

2559
ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คัดเลือก ให้เป็นข้าราชการตำรวจ ที่ประพฤติปฏิบัติตนดีเยี่ยม ตามประมวล จริยธรรม และจรรยาบรรณตำรวจ

2560
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2561
สำนักงาน ป.ป.ส. มอบเข็ม ”เข็มชนาบาล” ให้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติ ในฐานะ ประพฤติตน ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความประพฤติและประวัติอันดีงามและเป็นผู้อุทิศตนในการทำงาน รวมทั้งทำคุณประโยชน์ให้สำนักงาน ป.ป.ส.อย่างต่อเนื่อง